Gənclər psixoloji yardıma necə baxır?

Happy-Young-People-Hd-Desktop-Wallpaper

Psixologiya Dünyada və ölkəmizdə son illərin ən gözdə peşə sahələrindən biridir. Mediada psixoloqlar və psixoloji məsləhətçilərin gün keçdikcə daha çox yer aldığını, bu sahədə yayımlanan kitabların çoxaldığını, xüsusiləinkişaf etmiş şəhərlərdə psixoloji yardım mərkəzlərinin get-gedə artdığını və xalq arasında psixologiya və onunla əlaqədar anlayışları təmsil edən sözlərin daha məşhur olaraq istifadə edildiyinə şahid oluruq.

Sonillərdə universitettələbələrininyaşadıqları psixolojiproblemləri, psixolojiköməyə və köməkalmağanecə baxdıqlarını, problemləriilə necə başa çıxdıqlarını vəkimlərdənköməkaldıqları araşdırılır. Araşdırmaların nəticəsi isə belədir:

“Ancaq travma yaşasam psixoloji kömək alaram”

Dahacoxuniversitettələbələrininictimai əlaqələrdə çətinlik çəkdikləri, həddindənartıqqayğı və eynizamandatəklikkimi şəxsiproblemləryaşayırlar.Buproblemləriaradanqaldırmaq üçüntələbələrseçimlərini ümumiyyətlə,professionalolmayanqaynaqlardanistifadə etdiklərimüşahidə olunur. Yəni gənclər ailə və dostları kimi yaxın əlaqələri vasitəsilə problemləri həll etməyə meyilli olurlar.

“Cəmiyyətdə psixoloji   sahələrə anorma lolaraq baxılır”

Xüsusilə,tələbələrproblemlərini özbaşınahəlletməyi üstüntuturlarvəyaxuddaproblemlərinigörməməzlikdəngələrəkhəlletməyə çalışırlar. Cəmiyyətdə psixoloji yardımla əlaqədar düşüncələrin nələr olduğunu araşdırdığımızda isə şagirdlər hələ insanların psixoloji yardım sahələrinə dəli gözüylə baxıldığını, utanılacaq bir şey olduğunu düşünürlər.

Intellektual səviyyəsi yüksək olan, xüsusilə 17-22 yaş arası gənclər psixoloji yardıma daha müsbət baxır. Ailənin təhsil səviyyəsi və sosial-iqtisadi səviyyəsi artdıqca insanların psixoloji yardım alınması iləəlaqədar istəkləri də artır.

Qadınlarproblemlərinidanışmağavəpsixolojidəstəkalmağadahaistəklidir. Kişilərin özləri və problemləriyləəlaqədar çox danışmadığı, qadınların isəduyğularını açma mövzusunda daha rahat olduqları bilinir. Problemlərin daha da böyüməməsi üçün vaxtında psixoloqlara müraciət etmək lazımdır.

Xəzər Universitetinin, psixologiya fakültəsinin III kurs tələbəsi

Fəridə Əsədova

Share to Odnoklassniki

Tags: