Xidmətlər

ÜMUMİ PSİXOLOGİYA

Psixologiya  — "psixika haqqında elm" deməkdir.

Psixologiya elmi həm də fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji problemlərini öyrənir. Psixika fəaliyyət və ünsiyyət prosesində müxtəlif formalarda təzahür edir. Psixologiya beyində obyektiv aləmin subyektiv surəti kimi əmələ gələn psixikanın faktları, qanunauyğunluqları və mexanizmləri haqqında elmdir.

ÜMUMİ PSİXOLOGİYA 

 • Psixologiyanın predmeti
 • Psixika və şüur
 • Psixologiyanın tədqiqat metodları
 • Psixologiyada aktivlik problemi, aktivliyin iradi  tənzimi
 • Diqqət
 • Ünsiyyət və onun xarakteristikası
 • Hisslər. Emosional hallar
 • Psixologiyada şəxsiyyət problemi
 • Şəxsiyyətin mənlik şüuru
 • Duyğu, qavrayış, hafizə
 • Təxəyyül və yaradıcılıq
 • Təfəkkür və temperament
 • Xarakter
 • Qabiliyyət

 ____________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.